Početna stranica » Na putu prema Bogu

Na putu prema Bogu

173 pregleda

To je program za čitav život, ali ako do sada nismo mislili na to, unesimo to kao program za novu godinu, ili ako smo se zanemarili, započeli pa odustali; nova je godina zgodan datum da počnemo nanovo i ustrajemo

Nova nas godina izaziva da u nju uđemo s nečim novim; možda s novim programom u radu, ekonomiji, kućanstvu ili navikama. Može nam se činiti kao nevažna odluka da ćemo u novoj godini ići ranije spavati i ranije ustajati, ali bismo se prevarili jer bi ta navika bila dobra za zdravlje i pravilan ritam života.

Dobro bi bilo da u novu godinu uđemo s duhovnim programom koji bismo mogli nazvati Približavanje Bogu. Odmah ćemo otkloniti mali mogući nesporazum. Jest, Bog nam je blizu, a koliko je blizu kazao je sveti Pavao ovako: “U njemu živimo, mičemo se i jesmo” (Dj 17, 28). Usprkos toj prostornoj blizini, možemo mislima i djelima biti veoma daleko od Njega. Ravnodušnost i zla djela udaljavaju nas od Boga. Ako smo se udaljili, možemo se opet približiti. O takvu približavanju govorimo ovdje.

Borba protiv grijeha – Od Boga nas udaljava moralno zlo koje religiozni ljudi nazivaju grijehom. Već je sveti Augustin definirao grijeh kao “udaljavanje čovjeka od Boga”, a teolog Toma Akvinski kaže da je grijeh “odvraćanje od Boga i priklanjanje stvorenju”. Prvo što treba učiniti na putu približavanja Bogu jest očistiti se od grijeha u iskrenoj i pokajničkoj ispovijedi. Što je čovjek čišći od grijeha, bliži je Bogu. Moramo se čuvati lakomislenosti onih koji kažu da je grijeh samo naškoditi bližnjemu, kao da nema zapovijedi da svetkujemo dan Gospodnji, ili kao da nema zapovijedi koja zabranjuje bludnost, ili kao da oholost, zavist i lakomost nisu nikakvo zlo. Čisteći se od grijeha, upoznat ćemo još bolje sami sebe.

Nakon toga dolazi borba da više ne griješimo. Cilj je te borbe da strasti i požude izgube svoju snagu, da se umrtve grešne želje, da duša živi u miru. Borba protiv grijeha i čišćenje od svake njegove sjene nije nikakva igra. U poslanici Hebrejima kaže se: “Još se grijehu niste oprli do krvi” (Heb 12, 4). Treba izbjegavati grešnu prigodu, posezati za mrtvljenjem, postom i pokorom. Sve se poduzima iz uvjerenja da je Bog najveća vrijednost, da nas ljubi više nego majka, da je milosrdan. On nas na tajanstven način vodi i na tom putu očišćenja i borbe protiv grijeha.

Stjecanje kreposti – Moćno sredstvo u borbi protiv grijeha i približavanja Bogu jest stjecanje kreposti. To su dobra svojstva ili dobre navike, a nazivamo ih i vrlinama. Mogu biti urođene, može netko po svojoj naravi biti marljiv, ljubazan, optimističan, a sve se to može i naučiti. Sveti Franjo Saleški bio je po naravi srdit, godinama se borio protiv toga i toliko uspio da su ga zvali “blagi Franjo”. Obilježje je kreposti trajnost; tko je samo jednom uljudan nema te kreposti, mora stalno biti uljudan da bi se moglo reći ima krepost uljudnosti. Kreposti ima mnogo, ali je sreća da nijedna ne može biti sama nego povlači drugu ili više njih. Ljubav prema bližnjemu je skupocjen svežanj mnogih kreposti: ljubaznosti, uslužnosti, darežljivosti, praštanja.

Rast u spoznaji Boga – Bogu se približavamo i produbljivanjem i povećavanjem svoga znanja o njemu. Davno je već rečeno: “Nitko ne može ljubiti ono što ne pozna”. Što Boga bolje poznamo, više nas privlači, marljivije ga tražimo i približavamo se. O Bogu možemo mnogo toga doznati iz knjiga, ali iskustvo kaže da ga najbolje upoznajemo na koljenima, to jest kroz molitvu. Naravno, to je sabrana molitva kad molimo uživljeni u Božju prisutnost, u to da nas gleda, sluša i ljubi, da mu govorimo kao djeca puni povjerenja u njegovu ljubav i dobrotu. Takvom se molitvom približavamo Bogu.

Sjedinjenje s Bogom  – Kad se tako približavamo Bogu, možemo se s njim ujediniti sve do mističnog doživljaja. Mistici su bili toliko svjesni Božje prisutnosti u svojoj duši, da bi prije mogli posumnjati u postojanje svijeta u kojemu živimo nego u postojanje Božje. Do tog mističnog sjedinjenja s Bogom ne dolazi se brzo. Sveta Terezija Avilska živjela je 28 godina asketski i tek tada imala prvi mistični doživljaj. Taj dar daje Bog samo nekim dušama da nas poštedi od napasti oholosti ili želje za senzacijama ili avanturama. Važno je znati da smo Bogu blizu dok se borimo protiv grijeha, stječemo kreposti, razmatranjem rastemo u njegovoj spoznaji, ne moramo imati neko iskustveno znanje Božje blizine kakvo su imali mistici.

Put svetosti – Sve ovo o čemu smo govorili zapravo je put svetosti na koju nas Isus poziva kad kaže: “Budite savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac”. To je program za čitav život, ali ako do sada nismo mislili na to, unesimo to kao program za novu godinu, ili ako smo se zanemarili, započeli pa odustali; nova je godina zgodan datum da počnemo nanovo i ustrajemo jer Isus kaže: “Tko ustraje do kraja taj će se spasiti” (Mk 13, 13). A Bog kojemu se želimo približiti i živjeti za njega i s njim vodit će nas na tom putu savjetima, snagom i utjehom svoga svetoga Duha.