Početna stranica » Mojsijev poziv i Božje ime

Mojsijev poziv i Božje ime

138 pregleda

Mojsijev poziv, kako je opisan u Knjizi Izlaska, započinje spomenom promjene stanja u Egiptu gdje je umro faraon (Izl 2,23). Obično se misli da je to bio faraon Seti I., nakon kojega na vlast dolazi Ramses II.

Patnje Izraelaca nastavljene su, a Bog se sjetio „svoga saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom” (2,24). Savez je prikazan, dakle, kao povod Božjem djelovanju i njegovu zauzimanju za narod.

Božja objava

Mojsije odlazi u pustaru, pasući stado, sve do „Horeba, brda Božjega” (3,1). Unutar ove pripovijesti riječ je o udaljenom i sasvim izdvojenom mjestu, a njegovo značenje nije geografsko, nego teološko. Na tom se mjestu Mojsiju ukazuje anđeo. Premda se hebrejska riječ malah doista obično prevodi kao ‘anđeo’, ipak nije riječ o anđelu. Naime, kroz cijelu se ovu epizodu izmjenjuju simbol, posrednik i Bog sâm. Mojsije vidi simbol (gorući grm) i čuje Gospodinov glas (3,4-6.7-10.12), a samo čitatelj vidi da se Mojsiju objavio Božji glasnik. Sjaj plamena koji je privukao Mojsijevu pažnju božanska je objava i to u obliku kakav se nalazi i u drugim starozavjetnim tekstovima (usp. Iz 19; Ps 18). Stoga grm ne sagorijeva, a cijeli je prizor čudnovat.

Sasvim je nepotrebno ovdje ulaziti u duge rasprave o naravi i vrsti grma, jer nije važan grm, nego plamen. Za „rasplamtjelu vatru” rečeno je da se pojavljuje „iz grma” u Izl 3,2, a sasvim iste riječi pojavljuju se i u 3,4 gdje se govori o tome kako je Bog zovnuo Mojsija „iz grma”. Važan je podatak da se Bog ne objavljuje Mojsiju u nekom liku, nego glasom. Riječ je već ovdje o izbjegavanju prikazivanja Boga pod bilo kojim likom. Za mjesto kojem Mojsije prilazi rečeno je da je „sveto” i da pristupajući mora izuti obuću (3,5). Iz svega je jasno da je riječ o božanskoj objavi Mojsiju. To potkrepljuje i činjenica da Mojsije zaklanja lice jer „bojao se u Boga gledati” (3,6), jer nijedan čovjek ne može Boga vidjeti i ostati na životu. Bog se ovdje objavljuje riječima: „Ja sam Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev” (3,6). Dakle, on se objavljuje kao Bog kojega štuje Mojsijeva obitelj („Bog tvoga oca”), ali i kao Bog velikih obećanja danih praocima.

Obećanje dano Mojsiju

Srž je Mojsijeva poziva u recima 7-10, gdje se najprije podsjeća na nevolje Izraelaca u Egiptu (3,7.9) te donosi Božja odluka da izbavi narod i da mu dade kanaansku zemlju (3,8), a kao izvršitelj te odluke pozvan je Mojsije (3,10).

Nakon toga poziva slijedi živi dijalog između Boga i Mojsija u kojemu…


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš preplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i pretplata@svjetlorijeci.