Početna stranica » Vrijednost ljudske osobe

Vrijednost ljudske osobe

114 pregleda

U biblijskom pogledu svaki je čovjek vrijedan jednake pažnje, jer svaki je čovjek Božje stvorenje i slika Božja. Već u Starom zavjetu nailazi se na cijeli niz pouka i zapovijedi koje osobito u zaštitu uzimaju siromašne jer su oni bili i najčešće žrtve pristranosti

Tako se u Knjizi Izlaska unutar takozvane Knjige Saveza nalazi i propis: „Ne povodi se za mnoštvom da činiš zlo niti svjedoči u parnici stajući na stranu većine protiv pravde. Ne smiješ biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici” (Izl 23,2-3). Slično se nalazi i u Levitskom zakoniku, unutar njegova Zakona svetosti: „Ne budi pristran prema neznatnom niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu” (Lev 19,15). Ne treba smetnuti s uma da tek nekoliko redaka dalje stoji i zapovijed: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe” (19,18). U sličnom tonu nastavlja i Ponovljeni zakon: „U suđenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! Ta sud je Božji” (Pnz 1,17). Ishodište je takve zapovijedi u samome Bogu: „Jer Gospodin, Bog vaš, Bog ja nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne da se podmititi; daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odjeću. Ljubite i vi pridošlice, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj” (10,17). Narod se trebao dobro odnositi prema onima koji su uvijek zapostavljeni i protiv kojih su mnogi bili pristrani, jer je Bog pokazao dobrotu prema njima u sličnoj situaciji.

U temelju je ljubav

Na ovaj niz razmišljanja nastavlja se Isus kad u Matejevu evanđelju kaže: „Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada prevednicima i nepravednicima” (Mt 5,43-45). Ljubav prema bližnjemu očituje se u ljubavi prema neprijatelju. Isus zahtijeva od svojih učenika da jednaku ljubav imaju prema sebi samima, prema članovima svoje obitelji, prema rodbini, prijateljima i znancima, ali i prema neznancima, pa i prema neprijateljima. Opet je motivacija za takvu ljubav u Bogu. On jednake mogućnosti daje svima, pa čak i grešnicima i nepravednicima. Postupati na taj način, znači doista biti „sinovi svoga Oca koji je na nebesima”. Želimo li moliti molitvu Oče naš kojoj nas je Isus poučio, moći ćemo to samo ako na ovaj način ostvarimo zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Isus, međutim, nastavlja svoju argumentaciju podsjećajući da i grešnici i pogani ljube i iskazuju naklonost onima koji (…)


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš pretplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i [email protected]