Početna stranica » Čežnja

Čežnja

1,K pregleda

Cijelim Svetim pismom, uzduž i poprijeko, odjekuje ljudska čežnja za Bogom, i to toliko da bi se komotno moglo reći da je ne samo Pismo nego i cijela povijest spasenja zapravo povijest toga dubokog ljudskoga čuvstva.

Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim: ne skrivaj lica svog od mene! (Ps 27,8-9), ili: „Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj” (42,2). Jednako za susretom s Uskrslim čeznu krš­ćanski pisci, počev od sv. Pavla: „Želja mi je otići i s Kristom biti” (Fil 1,23). „Nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine”, priznaje i Augustin.

Od latinskoga languēre – biti slab, malaksati, potekli su istoznačni glagoli tal. languire, franc. languir, eng. languish itd. Drugu vrstu čežnje engleski izriče glagolom yearn – žudjeti, a rođaci su mu njem. begehren i gieren – žudjeti, čeznuti, odnosno imenica die Gier – pohlepa, pridjev gierig – pohlepan (ali neugierig – radoznao), te prilog gern – rado. Osim toga, u engl. nalazimo i glagol to long – (željno) čekati, nadati se, koji je istoga dalekog indoeu. podrijetla kao i njem. langen – dopirati, i verlangen – zahtijevati, lat. pridjev longus – dug, te naš pridjev dug(ačak), imenica dûg i pridjev dužan.

Imenica čežnja izvedena je od glagola čeznuti, koji danas znači imati veliku želju za nekim ili nečim, međutim starije, izvorno značenje bilo mu je nestati, ginuti, a ono se još ogleda u glagolu iščeznuti. Nadalje, korijen čez- nalazimo i u glagolu kazati, kojemu je pak starije, uglavnom napušteno značenje pokazati – tako npr. u kažiprst – ali imao je i značenje zapovjediti, narediti, sačuvano u imenici kazna. Također, glagol čeznuti imao je nekada i svoj kauzativ, tj. glagol koji izriče uzrok radnje glagola čeznuti, dakle: učiniti da netko (iš)čezne, tj. pogine, a to je kaziti – u značenju: kvariti, oštećivati – koji nalazimo u našim riječima unakaziti odnosno nakaza, doslovno: osoba koja je isk(r)varena, kojoj je netko učinio da iščezne.

U konačnici, koliko god Pismo svjedoči o žudnji za Bogom, još je veća Božja žudnja za čovjekom, stvorenim na njegovu sliku – jer: sličan se sličnu raduje! Ljudska čežnja za Bogom možda se ponajbolje razumijeva kao nostalgija: od grč. nóstos – povratak (kući) + álgos – bol, patnja.