Početna stranica » Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije

115 pregleda

U prosincu, točnije 8. dana u ovom mjesecu, slavimo blagdan Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Utemeljio ga je papa Siksto IV. 1476. godine, a dogmu je svečano proglasio papa Pio IX. u poslanici “Ineffabilis Deus”, 8. prosinca 1854. g.

Papa Pio IX. U svojoj dogmi izjavljuje: „Preblažena Djevica Marija u prvom trenutku svoga začeća, jedinstvenom je milošću i povlasticom svemogućega Boga, u predviđanju zasluga Isusa Krista Spasitelja ljudskog roda, bila očuvana od svake ljage istočnoga grijeha.“

Crkva je kroz povijest razvijala marijansku duhovnost, a u samom katekizmu nalazi se odlomak vezan upravo za ovaj blagdan: „Da bi bila Spasiteljeva Majka, Marija je ‘bila od Boga nadarena darovima koji su u skladu s tako uzvišenom ulogom’. Anđeo Gabriel, u času navještenja, pozdravlja je kao ‘milosti punu’ (Lk 1,28). I doista, da bi navještaju svoga poziva mogla dati slobodan pristanak svoje vjere, bilo je potrebno da bude sva nošena Božjom milošću.”

Molimo za Marijin blagoslov kako bismo postali i ostali vjerni Kristovi učenici.

Molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu:

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,

tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:

svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.

Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada,

sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,

za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti

dostojno mojega krsnoga posvećenja

da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!

Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja

volja Božja!

Amen