REDAKCIJA
033 726 200
janko@svjetlorijeci.ba

Ravnatelj

Fra Janko Ćuro

Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, Canterburyju i Londonu gdje je stekao Postgraduate Diploma in Pastoral Theology na Heythrop Collegeu.
Dugogodišnji je autor, urednik i voditelj radijskih emisija Bosna Srebrena, Svjetlo riječi i Knjiga Svjetla riječi (2000. – 2006.). Bio je član Uredničkog vijeća i redakcije Svjetla riječi (2002. – 2006.), a urednik provincijske web stranice i provincijskog glasila Bosna Srebrena (2009. – 2012.). Glavni urednik revije Svjetlo riječi (2016. - 2022.). Od 2012. ravnatelj je FMC Svjetlo riječi.

033 726 200
urednik@svjetlorijeci.ba

Glavni urednik

Fra Vili Radman

Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a studij teologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i Heytrop Collegeu u Londonu, University of London, gdje je i magistrirao 1997. godine. Filozofiju je magistrirao 2002. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao 2005. na istom fakultetu.
Od 1997. godine predaje teologiju i filozofiju na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, gdje je od 2012. – 2016. vršio dužnost dekana. Od 2004. do 2014. predavao je na postdiplomskom studiju Ars Sacra Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilište u Mostaru, u zvanju izvanrednog profesora (od 2010.).
Surađivao je i surađuje u znanstvenim časopisima svojim člancima, recenzijama i prijevodima. Od srpnja 2022. glavni je urednik revije Svjetlo riječi.

033 726 200
ivana@svjetlorijeci.ba

Novinar

Ivana Pekušić

Ivana Pekušić rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu, a dramaturgiju je studirala na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Posljednjih 15 godina djeluje u području kulturnog menadžmenta, kontinuirano radi na prilagodbi kazališnih predstava i filmskih ostvarenja slijepoj i slabovidnoj publici te se aktivno bavi promocijom prava pripadnika marginaliziranih skupina. 

033 726 200
monika@svjetlorijeci.ba

Marketing

Monika Galić

Srednju školu završila je u Kiseljaku. 2017. godine je upisala studij međunarodnih odnosa i diplomacije i 2020. godine stekla titulu prvostupnice. Školovanje je nastavila na diplomskom studiju sigurnosti i mira. Kao vršnjački edukator na projektima koje realizira Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II” vodila je radionice na temu govora mržnje i vršnjačkog nasilja, te sportsko-edukativne radionice za djecu bez roditeljskog staranja. U FMC Svjetlo riječi je zaposlena od listopada 2021. godine.

033 726 200
emil@svjetlorijeci.ba

Komercijalist

Emil Perković

Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Uposlen je u FMC Svjetlo riječi od 2001. godine na komercijalnim poslovima te poslovima vezanim za pretplatu i distribuciju knjiga i revije Svjetlo riječi.

papicanalivno@gmail.com

Lektorica i suradnica

Ana Papić

Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Livnu. Zvanje magistar hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti stekla je 2012. godine. Slušajući kolegij Hrvatska usmena književnost na drugoj godini studija, započela je njezina ljubav prema tradicijskoj kulturnoj baštini. Na tu temu je obranila završni rad Etno-filološka baština u suvremenoj etnografiji livanjskoga kraja te diplomski rad Livanjska vjerska usmena lirika.  Objavljuje stručne radove na temu tradicijske kulture.

Od 2014. godine u reviji Svjetlo riječi uređuje rubriku Tragom narodne baštine te surađuje u Kalendaru sv. Ante.

033 726 200
lorko@hotmail.com

Grafički urednik

Lorko Kalaš

Svoj put kroz tiskane medije započeo je davne 1995. godine. Radio je na mnogim projektima vezanim za tiskovine, knjige, publikacije, letke, plakate, itd. Surađivao je sa poznatim autorima na uređivanju njihovih materijala, kao i s klijentima: PharmaSwiss, Berlin Chemie, Pfizer, Vijeće Europe, Collegium Artisticum, ANU BiH, Kamerni Teatar 55, Međureligijski Institut u BiH, Konrad Adenauer Stitftung, Friedrich Naumann Stiftung, BIRN, Springfield, Orsay, Sportina...

Suradnju sa FMC Svjetlo riječi započinje 2015. gdje grafički oblikuje različite publikacije za potrebe FMC-a.

U novom broju pročitajte: