ruanda

Dekret o misijskoj djelatnosti Crkve Ad gentes kaže da je „Crkva po svojoj naravi misionarska, jer potječe iz slanja Sina …

Ukoliko shvatimo kako misija ili poslanje Crkve ima svoje ishodište u trojstvenoj dogmi, utoliko je jasnije da je ono Božji …