Početna stranica » Duh Sveti nas vodi u duhovnom razlučivanju

Duh Sveti nas vodi u duhovnom razlučivanju

485 pregleda

Duh potiče i vjernike i nevjernike da čine dobro a izbjegavaju zlo, da slijede Istinu

Peta strofa Himna završava molbom Duhu: ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Duh nam je neophodan ne samo u duhovnoj borbi protiv zla i Zloga nego i u duhovnom rastu u svetosti, u donošenju odluka i izbora. Bez duhovnoga razlučivanja nema napretka u duhovnosti i svetosti. Isus je put (odòs) prema izvoru svetosti, prema Ocu (usp. Iv 4,16), a Duh je vodič na putu (odegòs). U Bibliji i Tradiciji Duh je prikazan kao vođa (ductor) pojedinaca i naroda. Simboli Duha kao vođe jesu „svijetli oblak” ili „ognjeni stup”. Duh je (u liku oblaka) vodio Mojsija i Izraelce iz ropstva u slobodu (usp. Iz 63,14). Svi su oni, kako kaže Pavao, „kršteni u oblaku i moru” (usp. 1 Kor 10,2), odnosno „kršteni u Duhu” (usp. 1 Kor 12,13). Duh vodi i Isusa, nakon krštenja, u pustinju (usp. Mt 4,1). Nakon Kristova uzašašća, Duh vodi kršćane i Crkvu (usp. Dj 16,6-7; 20,22). I nas danas vodi isti Duh u duhovnom razlučivanju. Crkva je zapravo „narod Božji vođen Duhom Gospodnjim” (usp. Gaudium et spes, 11).

Gdje se danas ostvaruje vodstvo Duha? Duh nas vodi preko savjesti i preko Crkve. Duh je „nutarnji učitelj” koji govori svakom čovjeku preko njegove savjesti (usp. Rim 2,15). Potiče i vjernike i nevjernike da čine dobro a izbjegavaju zlo, da slijede Istinu. Duh nas vodi i preko Crkve, preko Učiteljstva. To je vanjsko, vidljivo i objektivno duhovno vodstvo (usp. Otk 2,7). Duh svjedoči za Krista (osobama), ali i Crkva svjedoči za Krista svima, javno (usp. Iv 15,26). Oni koji su poslušni nutarnjim nadahnućima Duha preko savjesti, poslušni su i vanjskim nadahnućima Duha preko Crkve, jer isti Duh nadahnjuje i pojedinca i zajednicu. Ako se kršćani oslone samo na nutarnja, subjektivna nadahnuća Duha, lako mogu postati zanesenjaci i fanatici koji cijepaju zajednicu i stvaraju sekte (što je sklonost protestanata). Ako se, pak, prenaglasi vanjsko, objektivno vodstvo preko Učiteljstva, onda zajednica postaje pasivna, birokratska i klerikalistička (što je opasnost katolika). Zato je važno da se uspostavi sklad između onoga što isti Duh govori pojedincima i onoga što govori Crkvi kao cjelini i preko Crkve pojedincima.

Kako razlučivati poticaje Duha od poticaja koji dolaze od ljudskoga, svjetovnoga ili đavolskoga duha? Postoje dvije razine razlučivanja duhova: crkvena i osobna. Na crkvenoj razini to se vrši snagom autoriteta Učiteljstva koje, pored ostaloga, vodi računa i o „osjećaju vjernika” (sensus fidelium). Mi kao pojedinci možemo pasti u krivovjerje, ali Crkva kao cjelina ne može pasti u zabludu niti je vrata paklena mogu nadvladati. Duh vodi Crkvu na dva načina: nekada izravno i karizmatički po objavi i proročkom nadahnuću, ali i kolegijalno, preko rasprava i odluka na saborima. Bitno je da Crkva danas, poput prvih kršćana, može nakon molitve i rasprave reći: „Zaključismo Duh Sveti i mi…” (Dj 15,28). Duh pomaže Crkvi da ispituje i znakove vremena i da ih tumači u svjetlu evanđelja i tako daje prave odgovore o smislu sadašnjega i budućega života (usp. Gaudium et spes, 4). Nadalje, na osobnoj razini razlučivanje se ostvaruje po karizmi razlikovanja duhova kod sebe i drugih (usp. 1 Kor 12,10). Objektivni kriterij razlučivanja jesu plodovi:„djela tijela” i „plodovi Duha” (usp. Gal 5,19-22). Sv. Ignacije Lojolski je detaljno opisao kriterije razlučivanja duhova u svojim „Duhovnim vježbama”. Uvijek važi savjet koji je Jitro dao Mojsiju: stavi pitanje pred Boga i u molitvi čekaj njegov odgovor (usp. Izl 18,19). Uz molitvu i Riječ, možemo ponekad tražiti i poseban znak, kao Gideon (usp. Suci 6,36-40). Poput Krista, budimo i mi uvijek poslušni poticajima Duha, kao svojoj „duhovnoj navigaciji”.

Dođi, Duše Sveti! Udijeli Crkvi dar razlučivanja duhova dok ispituje znakove vremena da donosi odluke u skladu s Božjom voljom. Prosvijetli naš um da prepoznajemo Božju volju. Ispuni naše srce snagom da uvijek činimo Božju, a ne svoju volju. Štiti nas od zamki Zloga. Duše Sveti, vodi nas, naše obitelji, naše molitvene, redovničke i župne zajednice evanđeoskim putem praštanja, darivanja, služenja, svjedočenja – putem svetosti. Amen.


Ovaj članak je već objavljen u reviji Svjetlo riječi. Pretplatite se na digitalno i/ili tiskano izdanje revije.
Čitajte prvi i čitajte odmah!